Dane osobowe

Spis treści

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla reprezentantów i pracowników kontrahentów spółki

Działając na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Spółką a Państwa pracodawcą (przy czym pod pojęciem pracodawcy w każdym wypadku należy rozumieć odpowiednio zleceniodawcę, usługobiorcę lub współpracownika), a w której to umowie lub w związku z jej realizacją udostępniono Spółce Państwa dane osobowe, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Neomedic Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przy al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25c, 31-476 Kraków, KRS 0000654121 („Spółka”).

 2. Kontakt z administratorem

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@neomedic.pl.

 3. Cel i podstawa przetwarzania

  Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu i na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na przetwarzaniu Państwa danych w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Spółką a Państwa pracodawcą, a w której to umowie lub w związku z jej realizacją udostępniono Spółce Państwa dane osobowe, w tym w szczególności w celu kontaktowania się z Państwem, a także w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową zawartą pomiędzy Spółką a Państwa pracodawcą (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Odbiorcy danych

  Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką przy wykonywaniu umów, realizacji usług oraz wspierających jej działalność (m.in. podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, IT), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków.

 5. Okres przetwarzania

  Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzanie wyłącznie przez okres, w którym Spółka będzie mieć ku temu podstawę prawną, tj. przez okres realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów.

 6. Państwa uprawnienia

  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, prawo do przenoszenia danych. Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 7. Niezbędność przetwarzania

  Państwa dane osobowe są udostępniane Spółce w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Spółką a Państwa pracodawcą, a w której to umowie lub w związku z jej realizacją udostępniono Spółce Państwa dane osobowe, w związku z czym ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji przez Spółkę umowy, obowiązków z nią związanych oraz pozostałych usług. Ponadto podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.

 8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.

 9. Kategorie przetwarzanych danych i źródło ich pozyskania

  W odniesieniu do danych pozyskanych od administratora Państwa danych osobowych, tj. od Państwa pracodawcy, informujemy, że przetwarzamy następujące kategorie danych: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu.

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), wobec przetwarzania Państwa danych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych w postaci utrwalonego na zapisach monitoringu wizerunku jest spółka Neomedic Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przy al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25c, 31-476 Kraków, KRS 0000654121 („Spółka”),
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z powołanym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@neomedic.pl,
 3. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki w postaci zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa pracowników, osób oraz mienia znajdujących się na terenie monitorowanych obiektów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. Monitoring wizyjny obejmuje obszar siedziby spółki zlokalizowanej przy al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25c w Krakowie (pomieszczenia ogólnodostępne – korytarze),
 5. Spółka może przekazywać wymienione powyżej dane osobowe podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków,
 6. Nagrania monitoringu zawierające wizerunek będą przechowywane przez okres maksymalny 3 miesięcy od dnia nagrania, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdyby nagrania obrazu stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Spółka powzięłaby wiadomość, iż mogą stanowić one dowód w takim postępowaniu – w takim przypadku termin przetwarzania nagrań ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych w uzasadnionych przypadkach i do ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy,
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby następować inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.

 

Szukaj

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.